ANSVARSFRISKRIVNING

Styrelserna för Hamlet Pharma AB (”Hamlet Pharma”) och SelectImmune Pharma AB (”SelectImmune”) offentliggjorde den 31 mars 2023 att styrelserna för båda bolagen undertecknat en gemensam fusionsplan för Hamlet Pharmas absorption av SelectImmune (“Fusionen“).

Fusionen riktar sig inte till personer vars deltagande i Fusionen förutsätter att ytterligare fusionsdokument upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler. Dokumentation hänförlig till Fusionen kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet.

Fusionen utgör inte ett erbjudande vare sig direkt eller indirekt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA, eller i någon annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera det erbjudna fusionsvederlaget måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA får inte direkt eller indirekt, helt eller delvis, vidarebefordra dokumentation hänförlig till Fusionen om detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet.

Inga Hamlet Pharma-aktier har registrerats och kommer inte heller att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess ändrade lydelse (“Securities Act“) eller därtill hörande relevanta värdepapperslagar och bestämmelser i någon stat eller annan jurisdiktion i USA. Varken U.S Securities and Exchange Commission eller motsvarande myndighet på delstatsnivå har godkänt Hamlet Pharma-aktier eller fastställt om detta dokument är korrekt eller fullständigt. Varje framställande om motsatsen är ett brott i USA. Hamlet Pharma-aktier kommer att erbjudas innehavare med hemvist i USA endast när detta är förenligt med undantag från registreringskraven i Securities Act. Hamlet Pharma-aktier får inte erbjudas eller avyttras i USA förutom när detta är förenligt med undantag från Securities Act eller genom en transaktion som inte omfattas av kraven på registrering enligt Securities Act.

Genom att klicka på ”Accepterar” nedan bekräftar jag att jag har läst och accepterar att vara bunden av ovanstående information och anvisningar rörande Fusionen, samt bekräftar att jag inte är bosatt eller fysiskt befinner mig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller något annat land i vilket distribution av information relaterat till Fusionen eller accept av fusionsvederlaget skulle förutsätta att ytterligare fusionsdokument upprättas eller registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt (”Begränsad jurisdiktion”).

Om du är bosatt i en Begränsad jurisdiktion eller inte accepterar informationen och anvisningarna ovan, måste du klicka på ”Accepterar inte”.