Press releases

Hamlet BioPharma AB offentliggör prospekt i samband med företrädesemission

By January 22, 2024 No Comments

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR TILLKÄNNAGIVANDET, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERINGEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER. SE “VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

 

PRESSMEDDELANDE

Lund, 22 januari, 2024

 

Styrelsen i Hamlet BioPharma AB (”Hamlet BioPharma” eller ”Bolaget”) har upprättat ett förenklat prospekt för sekundäremissioner (”Prospektet”) i samband med den företrädesemission av aktier som offentliggjordes via pressmeddelandet den 27 november 2023 (”Företrädesemissionen”). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospektet avseende Företrädesemissionen har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Hamlet BioPharmas hemsida, www.hamletbiopharma.com, och Vator Securities hemsida, www.vatorsecurities.se. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till det offentliggjorda Prospektet.

Tidplan för Företrädesemissionen

18 januari 2024 Sista handelsdag i Bolagets B-aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
19 januari 2024 Första handelsdag i Bolagets B-aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
22 januari 2024 Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt att delta i Företrädesemissionen
24 januari – 2 februari 2024 Handel med teckningsrätter
24 januari – 7 februari 2024 Teckningsperiod
24 januari 2024 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket Handel med BTA (betalda tecknade aktier)
9 februari 2024 Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare

Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Om Hamlet BioPharma

Hamlet BioPharma är ett läkemedelsbolag med en bred portfölj av läkemedelskandidater för behandling av cancer och infektionssjukdomar, totalt 15 projekt. Teamet utvecklar bland annat en familj läkemedelskandidater som effektivt dödar cancerceller såsom i urinvägarna och hjärnan, samt substanser för behandling av infektioner i urinblåsan. Food and Drug Administration, FDA, USAs läkemedelsmyndighet gav i november 2023 bolagets läkemedelskandidat Alpha1H s.k. Fast Track status för fortsatta kliniska studier mot fas III för behandling av blåscancer, en av de vanligaste cancerformerna. Teamet arbetar också med två kliniska studier i Fas II för substanser inom immunterapi. Hamlet Biopharma grundades av professor Catharina Svanborg som är medicinskt ansvarig och styrelseordförande. Bolaget bedriver läkemedelsutveckling i samarbete med forskare vid Lunds universitet och ett brett internationellt nätverk av specialister. Hamlet BioPharma är noterat på Spotlight Stockmarket med kortnamn HAMLET.

  

För ytterligare information, kontakta:

Catharina Svanborg, Styrelseordförande och grundare av Hamlet BioPharma

+46-709 42 65 49

catharina.svanborg@hamletpharma.com

Martin Erixon, CEO (acting) Hamlet BioPharma

+46-733 00 43 77

martin.erixon@hamletpharma.com

 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 januari 2024 kl. 11.30 CET.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att sälja aktier eller en uppmaning att förvärva värdepapper i Bolaget. Innehållet i detta pressmeddelande har förberetts av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarig för dess innehåll. Informationen i detta pressmeddelande utgörs endast av bakgrundsinformation och gör därmed inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett anledning, förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller på dess exakthet, korrekthet eller fullständighet. Erbjudande om teckning eller förvärv av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande sker genom det prospekt som tillhandahålls av Bolaget och som innehåller detaljerad information om Bolaget.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande kommer att upprättas och offentliggöras av Bolaget innan teckningsperiodens inledande.

De värdepapper som avses i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras under den vid var tid gällande U.S. Securities Act (“Securities Act”) och kan därmed inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller i enlighet med ett undantag från registreringskraven i Securities Act eller värdepapperslagstiftningen i relevant delstat. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något erbjudande av värdepapper i USA. Detta pressmeddelande kommer inte att distribueras inom, och ska inte sändas till, USA. Värdepapperna som beskrivs häri har inte heller registrerats, och kommer inte att registreras, under tillämpliga värdepapperslagar i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea och får inte, med vissa undantag, erbjudas eller sälja inom eller in i, eller till förmån för någon person vars registrerade adress finns i eller som är lokaliserad eller boende i, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea. Det kommer inte att ske något erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea.

I Storbritannien får detta pressmeddelande endast distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som har professionell erfarenhet vad gäller investeringar som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse ”Financial Promotion Order”), (ii) personer som omfattas av artikel 49 (2) (a) till (d) (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Financial Promotion Order, (iii) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (iv) personer som genom inbjudan eller uppmuntran till att delta i en investeringsaktivitet (inom ramen för avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”)) i samband med emission eller försäljning av värdepapper som annars kan eller får delges (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande är endast riktat till relevanta personer och personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer.

I samtliga EES-medlemsstater (”EES“), utöver Sverige, är denna kommunikation ämnad för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i den relevanta medlemsstaten i enlighet med definitionen i Prospektförordningen, det vill säga enbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i den relevanta EES-medlemsstaten.

Framåtriktade uttalanden

Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som ”avser”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”beräknar” och andra liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, tillfälligheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandena i syfte att spegla sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i denna kommunikation.

Hamlet Biopharma

Author Hamlet Biopharma

More posts by Hamlet Biopharma