Press releases

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Hamlet BioPharma AB

By November 13, 2023 No Comments

Aktieägarna i Hamlet BioPharma AB (”Bolaget”), org.nr 556568-8958, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 december 2023 klockan 15:00 på High Court i Malmö med adress Malmöhusvägen 1, 211 18 Malmö. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 14:30.

RÄTT ATT DELTA PÅ BOLAGSSTÄMMA

Aktieägare som önskar delta på stämman ska:

 • (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 6 december 2023; samt
 • (ii) dels senast fredagen den 8 december 2023, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Hamlet BioPharma AB, ”Årsstämma”, C/O BMC D10 Klinikgatan 32, 222 42 Lund, eller per e-post till info@hamletbiopharma.com.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefon -nummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får vara högst två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679) som gäller från den 25 maj 2018. För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras hänvisas till:  https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 6 december 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 8 december 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på Bolagets huvudkontor eller på Bolagets hemsida www.hamletbiopharma.com.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Framläggande och godkännande av styrelsens förslag till dagordning
 4. Val av en eller två protokolljusterare
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. Beslut om
 8. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 9. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 10. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisor
 12. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor
 13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 14. Val av revisor
 15. Stämmans avslutande

 

STÖRRE AKTIEÄGARES FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 8-11

Större aktieägare i Bolaget (”Större Aktieägare”) har lämnat följande förslag till beslut såvitt avser punkterna 8-11enligt ovanstående förslag till dagordning.

Punkt 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisor

Större aktieägare föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Större aktieägare föreslår att Bolaget ska ha ett registrerat revisorsbolag som revisor.

Punkt 9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor

Större Aktieägare föreslår att ett fast arvode om 75 000 kronor ska utgå till var och en av styrelsens ledamöter. [Inget arvode ska utgå till styrelsens ordförande.]

Större Aktieägare föreslår vidare att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Större Aktieägare föreslår omval av de nuvarande styrelseledamöterna Catharina Svanborg, Bill Hansson, Helena Lomberg, Magnus Nylén och Ulla Trägårdh samt nyval av Elisabeth Parker. Catharina Svanborg föreslås omväljas som styrelseordförande.

Kort presentation av Elisabeth Parker

Utbildning: PhD, Medicinska fakulteten, Lunds universitet, 1998

Andra uppdrag: Senior Investment Advisor Healthcare and Life Sciences, Business Sweden, Since October 2022.

Arbetslivserfarenhet:

Elisabeth Parker is a business development professional with over 20 years’ experience of R&D, partnership building and commercialization of translational research through licensing and spin-outs.

Dr. Parker is a Senior Investment Advisor for Healthcare and Lifesciences at Business Sweden, the Swedish Trade and Invest Council. Prior to joining Business Sweden, Dr. Parker was the Director of Business Development and a member of the leadership team at immunotherapy company Macrophage Pharma Ltd.

From a Business Development Executive role at Cancer Research UK, specifically the Cancer Research Technology Ltd (CRT) development and commercialization arm, Dr. Parker joined Macrophage Pharma and served as a Non-Executive Director of cancer diagnostic company Arquer Ltd and cancer therapeutic company Azeria Therapeutics Ltd.

Prior to joining CRT, Dr. Parker was Head of Research at KS Biomedix, a UK quoted Biopharmaceutical company developing therapeutic antibodies for cancer and inflammation.

 

Eget och närståendes innehav: [0 aktier.]

Oberoendeförhållande: Oberoende i förhållande till Bolaget, Bolagets ledning och Bolagets större aktieägare.

För en presentation av de ledamöter som föreslås för omval hänvisas till Bolagets hemsida www.hamletbiopharma.com.

 

Punkt 11.  Val av revisor

Större Aktieägare föreslår vidare omval av revisionsbolaget Revisorsgruppen i Malmö AB (”Revisorsgruppen”) till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Revisorsgruppen har meddelat att, för det fall Revisorsgruppen omväljs som revisor, kommer Per Ranstam att kvarstå som huvudansvarig revisor.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 1 och 7b

Punkt 1. Stämmans öppnande och val av ordförande

Styrelsen föreslår att Jan Zetterberg väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 7b. Beslut om disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022/2023 och att resultatet överförs i ny räkning.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernbolag, koncern-redovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterbolag som avses i föregående mening.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre veckor före årsstämman och styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Klinikgatan 32 i Lund senast två veckor innan stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.hamletbiopharma.com, från samma tidpunkt. Större aktieägares förslag samt uppgifter om samtliga föreslagna styrelseledamöter och övriga handlingar inför årsstämman hålls tillgängliga på Bolagets hemsida.

 

Malmö i november 2023

Hamlet BioPharma AB

Styrelsen

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

 

Catharina Svanborg, Styrelseordförande och grundare av Hamlet BioPharma, +46-709 42 65 49

catharina.svanborg@hamletpharma.com

 

Martin Erixon, CEO (acting) Hamlet BioPharma, +46-733 00 43 77

martin.erixon@hamletpharma.com

www.hamletbiopharma.com

Hamlet Biopharma

Author Hamlet Biopharma

More posts by Hamlet Biopharma