Press releases

Kommuniké från årsstämma i Hamlet BioPharma AB

By December 14, 2023 No Comments

Vid årsstämma i Hamlet BioPharma AB, org.nr 556568-8958, (”Hamlet BioPharma” eller ”Bolaget”) den 14 december 2023 fattades de beslut som beskrivs nedan. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman samt fullständiga förslag till beslut som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.hamletbiopharma.com.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning sådana de intagits i den framlagda årsredovisningen. Stämman beslutade att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022/2023.

Ansvarsfrihet

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den tidigare samt nuvarande verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022/2023. I detta beslut deltog inte styrelsens ledamöter eller den verkställande direktören.

Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och revisor samt arvoden.

  • Beslutades att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.
  • Beslutades att inget styrelsearvode utgår till Bolagets styrelseordförande men att det utgår ett fast arvode om 75 000 kronor till övriga externa styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma.
  • Beslutades att Bolagets ska ha ett registrerat revisorsbolag som revisor.
  • Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Val av styrelse och revisor

  • Beslutades om nyval av Elisabeth Parker varefter styrelsen kommer bestå av Catharina Svanborg, Bill Hansson, Helena Lomberg, Ulla Trädgårdh, Magnus Nylen och Elisabeth Parker. Catharina Svanborg omvaldes som styrelseordförande.
  • Vidare beslutades att för tiden till nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Revisorsgruppen i Malmö AB som revisor. Revisorsgruppen i Malmö AB har meddelat att Per Ranstam kommer kvarstå som huvudansvarig revisor.

 

Malmö i december 2023

Hamlet BioPharma AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Catharina Svanborg

Telefon: +46-709 42 65 49

 

Jan Zetterberg

Telefon: +46-705 54 43 00

E-post:

info@hamletbiopharma.com

Hamlet Biopharma

Author Hamlet Biopharma

More posts by Hamlet Biopharma