Press releases

Kommuniké från extra bolagsstämma i Hamlet BioPharma AB

By December 14, 2023 No Comments

Vid extra bolagsstämma i Hamlet BioPharma AB, org.nr 556568-8958, (”Hamlet BioPharma” eller ”Bolaget”) den 14 december 2023 fattades följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman och fullständiga förslag till beslut samt Bolagets pressmeddelande från den 27 november 2023 som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.hamletbiopharma.com.

Beslut om företrädesemission

Bolaget offentliggjorde den 27 november 2023 att styrelsen beslutat att föreslå en nyemission av högst 72 003 638 B-aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.  Stämman beslutade idag i enlighet med styrelsens förslag till företrädesemission.

Företrädesemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp om högst 720 036,38 kronor genom emission av högst 72 003 638 nya B-aktier. För befintliga aktieägare resulterar Företrädesemissionen i en utspädningseffekt på cirka 36 procent av kapitalet och cirka 13 procent av rösterna i Bolaget vid full teckning. Aktieägare som väljer att inte teckna i Företrädesemissionen har möjlighet att till viss del kompensera denna utspädningseffekt ekonomiskt genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter är måndagen den 22 januari 2024. Varje aktie i Bolaget, oavsett aktieslag, berättigar till fyra (4) teckningsrätter. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie. Teckning av nya B-aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätter.

Teckningskursen uppgår till 1,12 kronor per B-aktie, vilket vid fullteckning skulle innebära att Bolaget tillförs cirka 80 miljoner kronor före emissionskostnader. Då Bolagets grundare Catharina Svanborg med bolag inte har finansiell möjlighet att teckna sin fulla andel i företrädesemissionen så möjliggör förslaget emellertid cirka 40 MSEK i emissionslikvid före transaktionskostnader.

Malmö i december 2023

 

Hamlet BioPharma AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Catharina Svanborg

Telefon: +46-709 42 65 49

Jan Zetterberg

Telefon: +46-705 54 43 00

E-post: info@hamletbiopharma.com

Hamlet Biopharma

Author Hamlet Biopharma

More posts by Hamlet Biopharma